پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها علوم انسانی 30

پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها علوم انسانی 30 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها علوم انسانی 30 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 334 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها قیمت فایل فقط 13,750 تومان پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها در30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ ها فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………11 2-2- بخش اول: کلیات ارتباط تحقیق و ترویج……………………………………………………………………………………11 2-1-1- پیوند تحقیق و ترویج…………………………………………………………………………………………………13 2-2-2- نظام دانش و اطلاعات کشاورزی………………………………………………………………………………..16 2-2-3- شیوه­های مرسوم ارتباطی تحقیق و ترویج کشاورزی در سطح جهان………………………20 2-2-4- پیشینه­ی طرح­های مشترک تحقیقی – ترویجی در ایران………………………………………..25 2-3- بخش دوم: کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»…………………………………………………………..27 2-3-1- سابقه و پیشینه­ی تجربی طرح………………………………………………………………………………….27 2-3-2- اهداف طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»……………………………………………………………28 2-3-3- ویژگی­های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»……………………………………………………29 2-3-4- اهمیت و ضرورت اجرای طرح……………………………………………………………………………………30 2-3-5- رهیافت ترویجی طرح…………………………………………………………………………………………………30 2-3-6- محتوا و موضوع یافته­های تحقیقاتی و کاربردی طرح……………………………………………….31 2-3-7- روند اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»…………………………………………………..33 2-3-8- الزامات اجرایی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»……………………………………………..34 2-3-9- مناطق اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» در استان کرمانشاه………………..35 2-4- بخش سوم: کلیات ارزشیابی 2-4-1- تعاریف و مفاهیم ارزشیابی…………………………………………………………………………………………38 2-4-2- اهداف ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………….41 2-4-3- ویژگی­های ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………..43 2-4-4- مسائل کلیدی ارزشیابی……………………………………………………………………………………………..43 2-4-5- سطوح ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………….45 2-4-6- انواع ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………..47 2-4-6-1- انواع ارزشیابی با توجه به زمان……………………………………………………………….47 2-4-6-2- انواع ارزشیابی از نظر کارائی……………………………………………………………………48 2-4-6-3- انواع ارزشیابی از لحاظ درجه­ی اعتبار……………………………………………………48 2-4-6-4- انواع ارزشیابی با توجه به ارزشیابان………………………………………………………..50 2-4-7- مدل­های ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………..50 2-4-7-1- مدل ارزشیابی مشارکتی………………………………………………………………………..52 2-4-7-2- مدل ارزیابی سریع و مشارکتی روستایی……………………………………………….56 2-4-7-3- مدل ارزشیابی مبتنی بر طبیعت…………………………………………………………..57 2-4-7-4- مدل ارزشیابی تجربی…………………………………………………………………………….57 2-4-7-5- مدل مفهومی آون………………………………………………………………………………….58 2-4-7-6- مدل سلسله مراتبی بنت………………………………………………………………………..59 2-4-7-7- مدل ارزشیابی تفاوت­ها (اختلاف یا ناهم­خوانی)……………………………………60 2-4-7-8- مدل ارزشیابی اعتبارگذاری……………………………………………………………………61 2-4-7-9- مدل ارزشیابی اعتباربخشی……………………………………………………………………61 2-4-7-10- مدل ارزشیابی مدافعه یا دوسویه………………………………………………………..62 2-4-7-11- مدل ارزشیابی هدف آزاد…………………………………………………………………….62 2-4-7-12- مدل ارزشیابی مناسبات اجرایی………………………………………………………….64 2-4-7-13- مدل ارزشیابی حقوقی…………………………………………………………………………64 2-4-7-14- مدل ارزشیابی قضایی………………………………………………………………………….64 2-4-7-15- مدل ارزشیابی به مثابه روشنگری……………………………………………………….65 2-4-7-16- مدل ارزشیابی مبتنی بر استراتژی وضعیت ویژه………………………………..65 2-4-7-17- مدل ارزشیابی تایلر……………………………………………………………………………..66 2-4-7-18- مدل ارزشیابی استیک…………………………………………………………………………66 2-4-7-19- مدل ارزشیابی تصمیم­گیری مدیریتی…………………………………………………67 2-4-7-20- مدل ارزشیابی هدف مدار……………………………………………………………………67 2-4-7-21- مدل عمومی ارزشیابی…………………………………………………………………………68 2-4-7-22- مدل آزمایش اجتماعی………………………………………………………………………..68 2-4-7-23- مدل کارشناسی…………………………………………………………………………………..68 2-4-7-24- مدل تخصص محور……………………………………………………………………………..68 2-4-7-25- ارزشیابی به عنوان خبرگی…………………………………………………………………69 2-4-7-26- مدل منطقی ارزشیابی برنامه………………………………………………………………..69 2-4-7-27- مدل سیپ…………………………………………………………………………………………….70 2-5- بخش چهارم: پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………….76 2-6- چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..89 -1) مقدمه با توجه به این­که تحقیق حاضر به منظور ارزیابی یکی از طرح­های ترویجی با عنوان «تسریع انتقال یافته­ها» صورت پذیرفته و از آن جایی که این عنوان مطالب و مفاهیم زیادی را در بر می­گیرد، لذا به منظور سهولت در مطالعه، مطالب این بخش به چهار بخش تقسیم گردیده است. در بخش اول کلیات ارتباط تحقیق و ترویج و در بخش دوم کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» ارایه شده است. در سال­های اخیر به منظور برقراری ارتباط نزدیک­تر بین محققان، مروجان و کشاورزان و انتقال یافته­های تحقیقاتی به اکثر بهره­برداران بخش کشاورزی، طرح­هایی به اجرا درآمده است که طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» نمونه­ای از آن می­باشد. از آن جا که اجرای چنین طرح­هایی از سابقه­ی اجرایی چندانی برخوردار نمی­باشد، لازم است که به منظور میزان حصول به اهداف و تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف، مورد ارزیابی قرار گیرند و از آن جایی که تحقیق حاضر به منظور ارزیابی طرح مورد نظر صورت گرفته است، در بخش سوم این فصل، تعاریف و مفاهیم ارزشیابی ارایه شده است و در ادامه به مدل­هایی که می­توان برای ارزشیابی برنامه­ها مورد استفاده قرار داد، اشاره شده است. از آن جا که در تحقق حاضر به منظور ارزیابی طرح «تسریع انتقال یافته­ها» از مدل سیپ استفاده شده است، در پایان این بخش مدل سیپ از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه صاحبنظران ترویجی، مدل سیپ می­تواند بیش­ترین کاربرد را در ارزشیابی برنامه­های ترویجی داشته باشد. ملک محمدی (1377) از مدل سیپ به عنوان مدلی یاد می­کند که می­توان برنامه­های ترویجی را با آن ارزشیابی نمود. بخش چهارم و پایانی این فصل نیز به بررسی پیشینه­ی پژوهش اختصاص یافته است و در پایان نیز مدل نظری تحقیق که منطبق بر الگوی سیپ می­باشد، ارایه شده است. 2-2) بخش اول: کلیات ارتباط تحقیق و ترویج ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی همواره از جمله مهم­ترین مباحث مطرح در ادبیات ترویج و توسعه کشاورزی بوده است. امروزه برای حصول اطمینان از تناسب فناوری ها با شرایط کشاورزان، وجود پیوند­های محکم بین تحقیق و ترویج در نظام کشاورزی امری ضروری است. از آن­جائی که فاصله­ی زمانی بین آگاهی زارعین از یک فناوری جدید و استفاده کامل از آن زیاد بوده و این فاصله با پیچیده­شدن تکنیک طولانی­تر خواهد بود، ایجاد ارتباط مناسب تشکیلاتی بین مؤسسات تحقیقاتی و سازمان ترویج کشاورزی می­تواند فاصله­ی زمانی پذیرش را کوتاه­تر و در نتیجه بازده سرمایه­گذاری در آموزش، تحقیق و ترویج کشاورزی را به­نحو چشمگیری افزایش دهد (سلطانی، 1371؛ ون دن بن، 2000). کوتاه تر شدن فاصله­ی زمانی پذیرش یک فناوری توسط کشاورزان، باعث می­شود که یافته­های تحقیقاتی با سرعت بیشتری به سطح مزارع کشاورزان رسیده و هدف نهایی آن­ها که همانا افزایش تولید محصولات کشاورزی می­باشد، سریع­تر تحقق یابد. اما شواهد نشان می­دهد که هنوز متوسط عملکرد محصولات عمده ی کشور پائین است و برای تأمین قسمتی از مواد غذایی مورد نیاز کشور بایستی اقدام به واردات کرد. به­نظر می­رسد که یکی از دلایل این امر، عدم وجود ارتباط تنگاتنگ و مفید با کارایی بالا بین محققان و مروجان و کشاورزان است که باعث می­شود یافته­های تحقیقاتی در سطح مراکز تحقیقات باقی مانده و به مزارع که به شدت نیازمند بکارگیری جدیدترین یافته­های تحقیقاتی برای افزایش کمی و کیفی محصول می­باشند، نرسد. بنابراین، برای بهره­برداری کردن از منافع تحقیقاتی که نرخ بالایی از بازگشت سرمایه را به همراه داشته باشد قدم اول، پیدا کردن راه­هایی برای ترکیب کردن و ساده کردن اطلاعات تولید شده به وسیله­ی تحقیقات، به شکلی است که به طور مؤثر به وسیله­ی کشاورزان استفاده شود (داماد زاده، 1378؛ بایرلی، 1987). پر واضح است که در این بین نقش مروجان به عنوان عامل انتقال دهنده­ی یافته­های تحقیقاتی به کشاورزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، عدم وجود پیوند منطقی بین تحقیق و ترویج کشاورزی را می­توان به عنوان مهم­ترین عامل بازدهی کم سرمایه­گذاری در بخش تحقیقات کشور دانست. اقتباس فناوری نوین کشاورزی – که شرط لازم توسعه­ی کشاورزی در جهان سوم است – بدون تحقیقات اغلب بی­نتیجه است و حفظ و توسعه این فناوری بدون توسل به فعالیت تحقیقی اکتشافی جدی و مستمر عملاً ناممکن است. دستاورد­های تحقیقاتی بدون فعالیت ترویجی عملاً عقیم و بی­حاصل می­مانند. فقط در چارچوب کوشش­های ترویجی با برنامه توسط مروجان آگاه است که می­توان این فنون را به میان توده­ی کشاورزان برد و کاربرد آن را نهادی کرد و عمومیت بخشید. از طرف دیگر، ترویج نیز به یافته­های برنامه­های تحقیقاتی نیازمند می­باشد تا به مناسب­ترین شیوه به کشاورزان مشورت­های مورد نیاز را ارائه دهد (باصری، 1371؛ وزارت کشاورزی بنگلادش، 1996). فعالیت­های ترویجی همواره می­باید مبتنی بر یافته­های تحقیقاتی باشد و جریان فعالیت­های تحقیقاتی نیز می­باید بر محور حل مسائل و پاسخگوئی به مسائل تولیدی روستائیان استوار باشد. تحقق این کیفیت از یک سوی مستلزم پیوستگی و وابستگی ارگانیک تشکیلات ترویجی و تحقیقی با همدیگر و از سوی دیگر برخورداری هر یک از نهاد­های ترویج و تحقیق از متخصصین و پژوهندگان آگاه به مسائل و امکانات بالفعل و بالقوه­ی جامعه­ی روستائیان و مولدان بخش کشاورزی در هر کشور است (کرمی دهکردی، 1380). مکانیزم­های سازمانی مهمی برای تأمین یک جریان آزاد اطلاعات بین تحقیق و ترویج وجود دارد. بعضی از این مکانیزم­ها عبارتند از: یک کمیته­ی ملی هماهنگی فنی شامل نمایندگان ترویج دولتی، سازمان­های غیر دولتی، بخش خصوصی و نمایندگانی از بخش تحقیقات؛ کمیته­های فنی کشاورزی هر کدام دربرگیرنده­ی تعدادی از بخش­ها در مناطق آگرو اکولوژیکی یکسان و شامل نمایندگان محلی ، نمایندگی­های ترویج و مؤسسات تحقیقاتی؛ کارگاه­های بازنگری تحقیق – ترویج بین کارکنان ترویج کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی محلی ( وزارت کشاورزی بنگلادش، 1996). مکانیزم­های ارتباطی مختلفی بین تحقیق و ترویج وجود دارد که در هر کشور با توجه به ویژگی­های اکولوژیکی، اقتصادی و ویژگی­های فردی و حرفه­ای کشاورزان هر منطقه، شکل خاصی از این مکانیزم­ها برای برقرای ارتباط بین تحقیق، ترویج و کشاورز به کار گرفته می­شود. برقراری ارتباط بین تحقیق و ترویج از هر مکانیزمی که پیروی کند، واقعیت این است که نهادهای تحقیق و ترویج در صورتی موفق به انجام مطلوب وظایف مربوطه هستند که رابطه­ای مستحکم میان آن­ها وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر هر یک از این دو نهاد باید به عنوان منبع تغذیه­ی دیگری عمل کند و رغبت و علاقه­ی هر یک از آن­ها به ایجاد رابطه با طرف مقابل باید به منزله تضمینی بر توفیق فعالیت­های همان واحد تلقی شود (نوروزی و ملک محمدی، 1386). برقراری ارتباط بین فعالیت تحقیق و ترویج بایستی به­عنوان یکی از اصول مهم برنامه­های کشاورزی قلمداد گردد، زیرا هر­گونه شکستی در برقراری چنین ارتباطی به­معنی عدم­موفقیت در انتقال و گسترش نتایج فعالیت­های تحقیقاتی به خارج از مرز­های آن­هاست. ترویج بدون تحقیق چیز قابل توجهی برای عرضه نخواهد داشت و به­دلیل عدم­دستیابی به راه­حل مشکلات و نوآوری­های قابل تطبیق با شرایط روستا، به­تدریج از کار­های آموزشی و ترویجی آن کاسته شده و به انجام امور اجرایی، اداری و غیر­آموزشی سوق داده می­شود. از طرفی تحقیقات بدون ترویج، نه تنها از مشکلات و اولویت­های مورد نیاز کشاورزان جهت تعیین موضوع­های مورد تحقیق مطلع نمی­گردد، بلکه از پیامد­های ناشی از کاربرد نتایج تحقیقاتی نیز آگاه نخواهد شد. به­طور کلی ضعف ارتباط تحقیق و ترویج باعث می­گردد که نتایج تحقیقات غیر­قابل استفاده و در چهارچوب ایستگاه­های تحقیقاتی و در لابه­لای کتاب­ها و نشریه­های کتابخانه­ها محبوس گردیده و هرگز جهت عمل و استفاده به دنیای کشاورزان راه نیابند (کرمی دهکردی، 1380؛ شهبازی، 1371). بنابراین، راه­حل این مشکلات در پیوند بین تحقیق و ترویج نهفته است. قیمت فایل فقط 13,750 تومان برچسب ها : پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی تسریع انتقال یافته ها
منتشر شده در
 • دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص حقوق 14
 • دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص حقوق 14 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص حقوق 14 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود تحقیق معاضدت…

 • دانلود پاورپوینت روش های استدلال در حسابداری حسابداری 13
 • دانلود پاورپوینت روش های استدلال در حسابداری حسابداری 13 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت روش های استدلال در حسابداری حسابداری 13 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود پاورپوینت روش…

 • آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین اسلامپ بتن در قالب فایل word در 9 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر عمران 9
 • آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین اسلامپ بتن در قالب فایل word در 9 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر عمران 9 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین اسلامپ بتن…

 • علم نانو در شیمی شیمی 22
 • علم نانو در شیمی شیمی 22 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل علم نانو در شیمی شیمی 22 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود علم نانو در شیمی دسته: شیمی بازدید: 5 بارفرمت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت بر کیفیت روش تدریس روانشناسی و علوم تربیتی 52
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت بر کیفیت روش تدریس روانشناسی و علوم تربیتی 52 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت…

 • دانلود تحقیق سیستم کنترل داخلی 55ص مکانیک 53
 • دانلود تحقیق سیستم کنترل داخلی 55ص مکانیک 53 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود تحقیق سیستم کنترل داخلی 55ص مکانیک 53 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود تحقیق سیستم کنترل داخلی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *