تحقیق در مورد تولید روغن نباتی 56 ص صنایع غذایی 56

تحقیق در مورد تولید روغن نباتی 56 ص صنایع غذایی 56 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل تحقیق در مورد تولید روغن نباتی 56 ص صنایع غذایی 56 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

تحقیق در مورد تولید روغن نباتی 56 ص دسته: صنایع غذایی بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 تحقیق در مورد تولید روغن نباتی درقالب Word تعداد صفحه 56 قابل ویرایش قیمت فایل فقط 5,500 تومان توضیحات : تحقیق در مورد تولید روغن نباتی درقالب Word تعداد صفحه 56 قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه : روغنها :چربیها یكی ازعوامل تشكیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .دربدن حیوانات دریایی وخشكی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی برای مرحله روئیدن روئیدن ذخیره شده است .بنابراین می توان گفت كه درهمه موجودات زنده چربی وجود دارد ولی دراین گزارش مطالبی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد كه روغن وچربی را نه فقط ازاین حیث بلكه به عنوان یك منبع انرژی كه دارای ارزش تجارتی است وموضوع یكی از صنایع مهم كشوریعنی صنعت روغن نباتی ازجمله صنایع مادر واستراتژیك درهركشوراست كه اهمیت آن برهیچكس پوشیده نیست لذا بردانشجویان عزیزاست كه درجهت سازندگی كشورعنایت ویژه ای نسبت به این گزارش داشته باشند. اهمیت خوراكی وتغذیه ای روغن : چربیهامنبع تراكم انرژی درموادغذایی راتشكیل میدهندیك گرم چربی 9كیلوكالری انرژی دربدن تامین مینماید .درمقایسه یك گرم مواد قندی (كربوهیدرات) 4كیلوكالری انرژی تولید میكند. درغذاهایی كه چربی آنها مناسب است احساس سیری بیشتری نسبت به غذاها به مدت بیشتری درمعده ودستگاه گوارش باقی میمانند:بنابراین احساس گرسنگی دیرترپیدامیشود. چربی فرم انرژی ذخیره دربدن هست كه درواقع گرسنگی برای تامین انرژی لازم جهت ادامه اعمال حیاتی مورد استفاده قرار میگیرد . چربیهاحمل كننده ویتامین های محلول درچربی یعنی ویتامینهای A.D.E.K میباشند حذف كرده ومارگارین ،شیر،پنیر،وزرده تخم مرغ ازرژیم غذایی به معنی آن است كه درتنظیم رژیم غذایی باید ازنقطه ازنظر تامین ویتامین Aازسایرمنابع غذایی دقت كافی به عمل آید. اهمیت اقتصادی روغن: كشورما ازنظر روغن نباتی بسیاردرمضیقه است ، درسالهای قبل میزان وابستگی به خارج ازكشورتامیزان 99% بودوحالا تا95%به خارج وابسته هستیم . درحال حاضربراساس آخرین آمارغیررسمی كشورمابرای تامین روغن نباتی كشور به سالیانه850هزارتن روغن نیازدارد كه ازاین مقدار سهم تولید داخلی فقط100هزارتن است وحدود 750هزارتن ازخارج به كشوروارد میشود.ارزتخصیص یافته برای این سهم واردات روغن نباتی به حدود یك میلیارددلارمیرسدكه این رقم برایكشورمابسیارسنگین است .لذا همواره بایستی به فكرچاره بود تاباشناخت منابع داخلی وتوسعه كشت دانه های روغنی درداخل كشورحتی المقدرور ازمیزان واردات روغن نباتی ودرنتیجه وابستگی به خارج ازكشوركاسته گردد. صنایع روغن نباتی درایران: درحال حاضر تعداد 14كارخانه روغن نباتی درایران وجود دارد كه به امتصفیه وهیدروژناسیون مبادرت مینمایند.واحدهای تولیدی دیگری نیزوجود دارند كه فقط تولید روغن مایع داشته وعمل هیدروژناسیون درآنهاصورت نمیگیرد. از14واحد تولید روغنهای نباتی هیدرورژنه 9واحدآن درشهرهای شیراز ،كرمان، اصفهان ،نیشابور،بابل ،ورامین،ساری وگرج واقعند (شركت روغن نباتی شیراز،كارخانه گلنام كرمان،شركت نازاصفهان،كارخانه سه گل خراسان،كارخانه شكوفه بابل،كارخانه شماره یك ورامین،كشت وصنعت شمال،شماره 1و2وشركت روغن نباتی جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .(شركت صنعتی بهشر،شركت روغن نباتی پارس،شركت مارگارین كارخانه شماره 2ورامی،شركت كارخانجات تولیدی روغن نباتی ناب ).ازاین مجموع ،كارخانه شكوفه بابل مدت مدیدی است كه تولید روغن نباتی جامد هئیدروژنه ندارد وتولید كشت وصنعت شمال واحد شماره 2نیزمتوقف است .روغن خام اولیه مورد استفاده دركارخانه های تولیدی روغن نباتی هیدروژنه سویا ، آفتاب گردان ،تخم پنبه میباشد كه عمدتاازخارج ازكشورتامین میگردد.مشكلی كه كارخانجات رروغن نباتی تاحدودی باآن روبروبودند عبارت بود ازكمبود روغن خام اولیه ومشكلاتی كه درحال حاضر باآن روبرومیباشندعبارت است از شكل تهیه قطعات یدكی وتاحدودی مواردی كه درپروسس روغن نیازبه آن دارند. ساختمان وتركیب روغنهاوچربیها: روغنها وچربیهای خوراكی ازنظرشیمیایی جزلیپیدهاتقسیم بندی شده اند .لیپیدها گروهی ازتركیبات عالی هستند كه درحلال های عالی (اتر،كلروفرم،بنزن وكربورهای هیدروژن ازقبل هپتان وهگزان وغیره )محلول بوده ودرآب غیرمحلول هستند لیپیدها رابه سه گروه مختلف تقسیم كرده انذ كه عبارتنداز : لیپیدهای ساده : كه دراثرهیدرولیز به اسیدچرب والكل تبدیل میشوند ،گلسریدها دراین گروه قراردارند. لیپیدهای مركب :كه دراثرهیدرولیز تبدیل به اسید چرب والكل وبرخی موارد دیگرمیشوند وعباتنداز فسفولیپیدها ، گلیكولیپیدها ،لیبوپروتئین ها. مشتقات لیپیدها:موادی هستند كه غالبا ازهیدرولیز لیپیدها حاص میشوند مانندگلیسرول والكلهای آلی دیگری كه درساختمان تری گلیسریدها: برای نشان دادن ساختمان یک تری گلیسرید می توان گفت در اثر ترکیب یک مولکول گلیسرین باسه مولکول اسید چرب یک مولکول آب تشکیل می گردد. آب تری گلیسرید اسیدهای چرب گلیسرین تعریف واژه های کنترل کیفیت وکنترل کیفی در صنعت روغن نباتی کیفیت: در مورد فرآورده های روغن نباتی عبارت است از: مجموعه صفات و یا ویژگیهای این فرآورده این خصوصیات عبارتند از: نوع اسیدهای چرب در تری گلیسرید طعم بو رنگ مقدار بندهای دوگانه و … کنترل: مجموعه عملیاتی است که جهت تطبیق ویژگیهای روغن نباتی یا مشخصات مورد نظر ویا استاندارد های مربوطه انجام می گیرد. کنترل کیفی: دراینجا کنترل کیفی به صورت اعم مطرح می شود ومعنای وسیع تری را نسبت به کنترل کیفیت آماری دارا می باشد. کنترل کیفیت در حقیقت مجموعه ای از عملیات است که جهت بهبود کیفیت محصول انجام می شود تا فرآیند فرآورده تولید شده با ویژگیهای مورد نظر با ویژگیهای مورد نظر یا استاندارد مربوطه تطبیق داشته باشد. کنترل کیفیت در صنعت روغن نباتی بسیار با اهمیت است وبه معنای سیستمی است که مواد اولیه فرآیند محصول را دقیقا تحت کنترل قرار دهد تامحصول بااستاندارد حاصل گردد. البته کنترل زمانی قابل اجرا است که معیاری برای مقایسه وتطبیق وجودداشته باشد. این معیارها می توانند استانداردهای ملی یا کارخانه ای باشند. پس اساس در کنترل کیفی صنعت روغن نباتی استاندارد کردن هر مرحله از موادی مختلف است. ونباید فراموش نمود که محصول با کیفیت مورد نظر تنها از طریق انجام صحیح عملیات تولیدی بدست می آید نه از طریق انجام بازرسی حتی بازرسی صد در صد. قیمت فایل فقط 5,500 تومان برچسب ها : تحقیق شیمی تولید روغن نباتی , تحقیق در مورد تولید روغن نباتی , دانلود تحقیق تولید روغن نباتی , پروژه تولید روغن نباتی , دانلود تحقیق شیمی , در مورد تولید روغن نباتی , بررسی تولید روغن نباتی , تحقیق تولید روغن نباتی , مقاله تولید روغن نباتی , پیرامون تولید روغن نباتی
منتشر شده در
 • دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت منابع برای زیرساخت به عنوان یک سرویس (IaaS) در محاسبات ابری کامپیوتر و IT 42
 • دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت منابع برای زیرساخت به عنوان یک سرویس (IaaS) در محاسبات ابری کامپیوتر و IT 42 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت منابع برای زیرساخت به عنوان یک…

 • دانلود مقاله پرورش گاو دام و طیور 18
 • دانلود مقاله پرورش گاو دام و طیور 18 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود مقاله پرورش گاو دام و طیور 18 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود مقاله پرورش گاو دسته:…

 • پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ... زیست شناسی 22
 • پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ... زیست شناسی 22 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ... زیست شناسی 22 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

 • پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه روانشناسی و علوم تربیتی 5
 • پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه روانشناسی و علوم تربیتی 5 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه روانشناسی و علوم تربیتی 5 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی…

 • پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه کامپیوتر و IT 20
 • پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه کامپیوتر و IT 20 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه کامپیوتر و IT 20 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه دسته:…

 • تحقیق پرداخت یارانه اقتصاد 44
 • تحقیق پرداخت یارانه اقتصاد 44 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل تحقیق پرداخت یارانه اقتصاد 44 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود تحقیق پرداخت یارانه دسته: اقتصاد بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *