آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان عمران 57

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان عمران 57 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان عمران 57 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان دسته: عمران بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 قانون ـ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374‏ مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی‏ سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏ پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسی، كاردانی، تجربی‏ رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی‏ قیمت فایل فقط 24,200 تومان فصل اول ـ كلیات ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بكار می‌روند:‏ قانون ـ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏ مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏ سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏ پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسی، كاردانی، تجربی.‏ رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏ ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی كه تاكنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرك صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏ تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏ الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی.‏ ب ـ در موردكاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به كاردانی.‏ پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار تجربی.‏ ت ـ در مورد استاد كاران و كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏ ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی (حقوقی).‏ ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كاردانی فنی (حقوقی).‏ تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت كار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌شود.‏ ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفكیك اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به كنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذكور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های كنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏ تبصره ) نقشه تفكیك اراضی كه توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏ فصل دوم ـ پروانه اشتغال به كار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال الف ـ پروانه اشتغال به كار مهندسی ماده 4) دارندگان مدرك تحصیلی كارشناس و بالاتر در هریك از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به كار مهندسی با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق كار و تجربه در یك یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏ ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصیلی، گواهی اشتغال به كارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه كار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرك به شرح زیر ضروری است:‏ الف ـ دارندگان مدرك علمی دكتری با حداقل (1) سال كارآموزی یا سابقه كار.‏ ب ـ دارندگان مدرك كارشناسی ارشد با حداقل (2) سال كارآموزی یا سابقه كار.‏ پ ـ دارندگان مدرك كارشناسی با حداقل (3) سال كارآموزی یا سابقه كار.‏ ماده 6 ) گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی و سابقه كار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شركت‌های ساختمانمی یا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذكور موارد زیر باید درج شود:‏ الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای كه متقاضی در آن اشتغال داشته است.‏ ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاریخ شروع و خاتمه كار.‏ پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.‏ ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌كننده گواهی.‏ ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نكات ضروری كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تكمیل نموده همراه با مدارك زیر تسلیم نماید:‏ الف ـ فتوكپی مصدق مدرك تحصیلی كه ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن برای مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.‏ ب ـ گواهی اشتغال به كار به ترتیبی كه در ماده (6) این آئین‌نامه مقرر شده است.‏ پ ـ گواهی قبولی در آزمون.‏ ت ـ فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.‏ ث ـ فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏ ج ـ مدارك عضویت نظام مهندسی استان مربوط.‏ چ ـ مدارك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.‏ ح ـ سایر مداركی كه ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاكم بر صدور این‌گونه مدارك الزامی باشد.‏ ماده 8 ) وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارك ضمیمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف یك ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافی نبودن مدارك، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذكر نواقص به طور كتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.‏ قیمت فایل فقط 24,200 تومان برچسب ها : قانون قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1374‏ , مهندسی ساختمان امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی‏ , سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان , نظام مهندسی استان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏ , پروانه اشتغال پروانه اشتغال به كار مهندسی، كاردانی،تجربی‏ , رشته‌های اصلی رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی‏
منتشر شده در
 • دانلود فایل پاورپوینت ارگونومی و طراحی در معماری پاورپوینت 33
 • دانلود فایل پاورپوینت ارگونومی و طراحی در معماری پاورپوینت 33 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود فایل پاورپوینت ارگونومی و طراحی در معماری پاورپوینت 33 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود…

 • دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص صنایع دستی 40
 • دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص صنایع دستی 40 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص صنایع دستی 40 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود…

 • دانلود پاورپوینت حل مسائل بهینه سازی خطی با نرم افزار Microsoft Excel صنایع 61
 • دانلود پاورپوینت حل مسائل بهینه سازی خطی با نرم افزار Microsoft Excel صنایع 61 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت حل مسائل بهینه سازی خطی با نرم افزار Microsoft Excel صنایع 61 با لینک مستقیم…

 • فایل تحقیق اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست 27 صفحه کشاورزی و زراعت 27
 • فایل تحقیق اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست 27 صفحه کشاورزی و زراعت 27 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل فایل تحقیق اثر برداخت یارانه به…

 • بررسی مدیریت انگیزش مدیریت 46
 • بررسی مدیریت انگیزش مدیریت 46 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل بررسی مدیریت انگیزش مدیریت 46 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود بررسی مدیریت انگیزش دسته: مدیریت بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم…

 • تحقیق در مورد مصالح شناسی 11 ص معماری 16
 • تحقیق در مورد مصالح شناسی 11 ص معماری 16 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل تحقیق در مورد مصالح شناسی 11 ص معماری 16 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود تحقیق در مورد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *